Każda nowo powstająca firma, aby mogła działać w świetle prawa musi zarejestrować swoją działalność gospodarczą. Istnieją z założenia dwie instytucje, w których można tego dokonać Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej lub Krajowy Rejestr Sądowy. To, w którym z tych spisów powinna zostać odnotowana firma zależy od formy prawnej jaką przyjmie, a możliwości w tym względzie prawo polskie daje naprawdę sporo.

 

 

Jednoosobową działalność gospodarcza – firma prowadzona przez osobę fizyczną przyjmie najprawdopodobniej, przynajmniej w początkowym okresie swej działalności właśnie tę formę. Jednoosobową działalności gospodarczą należy zgłosić w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

 

Spółka cywilna – podobnie jak jednoosobową działalność gospodarcza, również ta spółka powinna zostać zgłoszona do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jest to spółka, która nie posiada osobowości prawnej, własnego majątku, a wszystkie zobowiązania zaciągane są na poszczególnych wspólników, a na firmę jako taką.

 

 

Spółka osobowa – tym terminem określa się spółki prawa handlowego gdzie wspólników łączy osobista więź, do tego rodzaju spółek zalicza się:

 

  • spółki komandytowe

  • spółki jawne

  • spółki partnerskie

  • spółki komandytowo – partnerskie.

 

Spółki osobowe podlegają zgłoszeniu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

 

Spółka kapitałowa – zasady ich funkcjonowania określa kodeks spółek handlowych, muszą one zostać zgłoszone w w Krajowym Rejestrze Sądowym, ta forma prawna jest wykorzystywana najczęściej przez duże przedsiębiorstwa oraz grupy kapitałowe. Do charakterystycznych cech spółek kapitałowych należy zaliczyć: kapitał zakładowy, osobowość prawną, oddzielny od majątku udziałowców, majątek firmy, oraz ponoszenie odpowiedzialności za zobowiązania firmy całym jej majątkiem. Polskie prawo przewiduje dwa rodzaje spółek kapitałowych:

 

  • spółki akcyjne

  • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Wybór formy prawnej dla spółki powinien odnosić się do realizacji określonych celów, należy pamiętać, że po założeniu firmy stosownymi procedurami i dokumentami można zmienić jej formę prawną.