Jeżeli ubiegamy się o odszkodowanie, to warto przede wszystkim odpowiednio się przygotować. Może nam w tym pomóc kancelaria, którą znajdziemy po kliknięciu w link- odszkodowania kraków.

Korzyści związane z wynajęciem kancelarii prawniczej

a) Kancelaria może przede wszystkim pomóc nam w zgromadzeniu właściwej dokumentacji. Nie zawsze zdajemy sobie jakie informacje mogą być przydatne. Prawnicy są obiektywni i mają duże doświadczenie w tym zakresie.

b) Kolejną kwestią jest szybsze zgłoszenie szkody i założenie sprawy karnej. Samodzielne założenie sprawy jest wyzwaniem dla osoby nieobytej z prawem.

c) Kancelaria służy również wsparciem podczas postępowania likwidacyjnego, a także występuje do sądu o znacznie większe odszkodowania i renty.

Dokumentacja niezbędna do wszczęcia postępowania o uzyskanie odszkodowania

Aby dana osoba mogła uzyskać odszkodowanie musi koniecznie zgromadzić odpowiednią dokumentację. Czasami dokumentacja może być gromadzona przez przedstawiciela kancelarii. Dokumenty powinny zostać zebrane jak najszybciej, aby móc wdrożyć całą procedurę w ruch.

Dokumenty medyczne

Dokumenty medyczne szczególnie przydają się do ustalenia wysokości zadość uczynienia, a także renty. Pamiętajmy, że musi zostać udowodniona szkoda niemajątkowa lub majątkowa, a przede wszystkim uszczerbek, aby odszkodowanie mogło być przyznane. Do dokumentacji medycznej zaliczymy przede wszystkim:

– kartę informacyjną ze szpitala lub innej podobnej placówki,

– kartoteki medyczne,

– wyniki badań,

– skierowanie na badania lecznicze i specjalistyczne,

– kopie zwolnień lekarskich,

– wypisy szpitalne.

Oczywiście wedle prawa poszkodowany nie tylko jest uprawiony, ale wręcz zobowiązany do podejmowania wszelkich działań mających na celu zmniejszenie rozmiaru szkody. W przypadku uszczerbku zdrowotnego chodzi o poddanie się badaniu w poradni specjalistycznej.

Dokumenty o utracie cennych przedmiotów

Jeżeli w wyniku działań sprawcy dojdzie do szkody, to osoba poszkodowana musi dostarczyć dokumentację, w której będą zawarte informacje o poniesionych stratach. Chodzi przede wszystkim o:

1. oryginały faktur i rachunków,

2. oświadczenia zawierające datę zakupu przedmiotu oraz jego cenę,

3. informacje o oględzinach uszkodzonych przedmiotów,

4. zaświadczenie z firmy naprawczej o kosztach usługi.

Dokumenty dostarczane w sytuacji, gdy poszkodowany jest osobą nieletnią

Szczególnym przypadkiem jest sytuacja, gdy oświadczenie woli składane jest przez osobę nieletnią. W jej imieniu muszą występować rodzice lub opiekunowie.

Maciej, prawnik: „Jeżeli poszkodowany nie ma pełnych zdolności do czynności prawnych to konieczne jest reprezentowanie jego stanowiska przez inne osoby. W takiej sytuacji warto dostarczyć do kancelarii skrócony akt urodzenia i akt małżeństwa oraz ewentualnie postanowienie sądu dotyczące oddania nieletniego pod opiekę”.

Dokumenty niezbędne w przypadku utraty widoków na przyszłość

Jeżeli chodzi dokumentację związaną z utratą tak zwanych widoków na przyszłość, to niezbędne będzie dostarczenie umowy o pracę, zaświadczenia z urzędu skarbowego oraz zaświadczenie od pracodawcy. Osoba samozatrudniona musi dostarczyć zaświadczenie o dochodach oraz opinie od księgowego dotyczącą pogorszenia się sytuacji finansowe w wyniku wypadku. Dopiero na tej podstawie można ustalić jaką rzeczywistą szkodę poniosła dana osoba. Jeżeli w wyniku zdarzenia, nie może wykonywać swojej pracy zarobkowej, to sąd powinien zdecydować o wysokości odszkodowania. Ważne, aby wszystko zostało poparte odpowiednimi dokumentami. Przydatna jest ocena lekarzy, a także decyzje wydane przez inne ograny.