Innowacyjność a prawo

Prowadząc start up, centrum B+R czy też posiadając nowy, niekonwencjonalny pomysł na produkt, czy usługę konieczne będzie wykorzystanie przepisów prawa, aby zapewnić jej „bezpieczeństwo”.

W pierwszej kolejności chcąc chronić swój pomysł należy zadbać o uzyskanie patentu na niego. Paten udzielany jest przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej na wynalazki, a więc przedmiot nowy, posiadający innowacyjne cechy, który nie istniał do tej pory, a który może zaleźć zastosowanie przemysłowe. Poprzez udzielenie patentu Urząd Patentowy oddaje wynalazcy możliwość wyłącznego korzystania z jego dzieła w celach zarobkowych, czy to przemysłowych czy handlowych. Przepisy dotyczące patentów można znaleźć w Ustawie z 30 czerwca 2000 Prawo własności przemysłowej. Ustawa ta określa również prawo do transferu wynalazku na potrzeby biznesowe, zakłada ona bowiem możliwość udzielenia licencji lub sprzedaż wynalazku innej firmie. Patent ważny jest przez 20 lat od jego wydania.

Innowacyjności podlegają jednak nie tylko przedmioty, ale również procesy czy usługi. W tym zakresie często nie mogą one podlegać pod prawa z tytułu posiadania patentów. Mogą być natomiast chronione na podstawie ustawy z 4 lutego 1994 O prawie autorskim i prawach pokrewnych, która to ustawa chroni innowacyjne pomysły tak długo, jak długo pozostaną one utrwalone w jakiejkolwiek formie. Może być to więc model działania w ramach usprawnień procesowych, opis nowej usługi zarejestrowany kamerą czy też zapisany.

Innowacyjność w firmach polega również na zastosowaniu znanych technik w zupełnie inny sposób, na innym niż dotychczas wykorzystaniu maszyn, na wypracowaniu nowych sposobów postępowania. Wszystkie te elementy można zaliczyć do know – how firmy, które natomiast jest chronione w ramach ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r .O zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Gdzie ujawnienie konw – how traktowane jest jako nieuczciwa konkurencja, co wynika z artykułu 11 tej ustawy i jako taki podlega karze : „Kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi w stosunku do przedsiębiorcy, ujawnia innej osobie lub wykorzystuje we własnej działalności gospodarczej informację stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa, jeżeli wyrządza to poważną szkodę przedsiębiorcy, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”.

Istnieje wiele form ochrony pomysłów, wynalazków czy usprawnień związanych z innowacyjnością, każdy kto działa w tym obszarze powinien zapoznać się z wyżej wymienionymi ustawami.