Akty prawne w prawie gospodarczym

Prawo gospodarcze do dziedzina prawa odnosząca się do regulacji dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej. Z reguły przyjmuje się podział na dwie dziedziny:

  • prawo gospodarcze prywatne – nazywane też bywa w niektórych systemach prawem handlowym. Jest to dział prawa prywatnego, który reguluje stosunki pomiędzy uczestnikami procesów odbywających się w ramach obrotu gospodarczego. Głównymi kwestiami określanymi w ramach tej gałęzi prawa są: ustrój i organizacja przedsiębiorstw, czynności handlowe oraz prawo papierów wartościowych.
  • prawo gospodarcze publiczne – jest to dział prawa zajmujący się regulacjami zadań państwa w gospodarce. W ramach tego działu prawa określane są funkcje państwa w gospodarce, uprawnienie organów państwowych w gospodarce, mechanizmy jakie służą podejmowaniu decyzji przez organy państwowe w kwestiach związanych z gospodarką, określa również prawa i obowiązki podmiotów gospodarczych.

Akty normatywne, na które należy zwrócić szczególną uwagę podczas zagłębiania się w prawo gospodarcze to:

1. Prawa Unii Europejskiej dotyczące funkcjonowania gospodarki wewnątrz tej struktury oraz w kontaktach z krajami spoza UE,
2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks cywilny,
3. Ustawa z dnia 17 października 1964 r., Kodeks postępowania cywilnego,
4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. O zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
5. Ustawa z dnia 12 października 1994 r., O ochronie obrotu gospodarczego,
6. Ustawa z dnia 22 grudnia 1995 r., O wydawaniu „Monitora Sądowego i Gospodarczego”,
7. Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r., O obligacjach,
8. Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r., O Krajowym Rejestrze Sądowym,
9. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r., Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi,
10. Ustawa z dnia 10 września 1999 r., Kodeks karny skarbowy,
11. Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r., Prawo działalności gospodarczej,
12. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r., O ochronie konkurencji i konsumentów,
13. Ustawa z dnia 14 lutego 2003 r., O udostępnianiu informacji gospodarczych,
14. Ustawa z dnia 28 luty 2003 r., Prawo upadłościowe i naprawcze,
15. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r., Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej,
16. Ustawa z dnia 26 lipca 2006 r., Kodeks spółek handlowych.