Kontakty pracodawca – pracownik a Kodeks Pracy

Prawo pracy to dział prawa zajmujący się regulacją stosunków, określeniem praw i obowiązków wynikających ze stosunku pracy, pomiędzy pracownikiem a pracodawcą. Prawo pracy określa również kwestie organizacji związków zawodowych, związków pracodawców, kwestie sporów oraz strajków i porozumień.

Dwoma głównymi źródłami prawa pracy są Konstytucja RP oraz Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r., Kodeks Pracy. W ramach Kodeksu zostały określone główne zasady dotyczące prawa pracy, są to następujące zasady:

  1. każdy ma prawo ubiegać się o pracę,

  2. istnieje swoboda w nawiązywaniu stosunków pracy,

  3. każdy ma prawo zerwać stosunek pracy,

  4. pracodawca musi szanować pracownika,

  5. równość w traktowaniu pracowników,

  6. zakaz dyskryminacji rasowej, płciowe, religijnej, itp.,

  7. prawo do godziwego wynagrodzenia,

  8. prawa pracownika są chronione prawnie,

  9. zarówno pracownicy jak i pracodawcy mają prawo do tworzenia organizacji zawodowych,

  10. pracownicy mają prawa do uczestniczenia w zarządzaniu firmą, do takiego stopnia, w jakim decyzje mogą dotknąć ich osobiście.

Warto również nadmienić, że do egzekwowania przepisów prawa pracy stosowane bywają również przepisy kodeksu cywilnego lub kodeksu karnego, np. mobbing zakazany jest prawem pracy, jeśli doszło do niego, wówczas pracownik może się ubiegać o ukaranie pracodawcy z powództwa cywilnego, jednak gdyby doszło do napaści fizycznej, wówczas pracownika chroni kodeks karny.

Kontakty pracodawca – pracownik a Kodeks Cywilny

Kodeks Pracy określa stosunki panujące pomiędzy pracownikiem i pracodawcom, jedynie w sytuacji gdy zawrą oni umowę o pracę. Nader często zdarza się natomiast, że umowy podpisywane przez pracodawców z pracownikami to umowy cywilnoprawne: umowa zlecenie, umowa o dzieło oraz umowa autorska, wówczas stosunki pomiędzy pracodawcą a pracownikiem regulowane są postanowieniami Kodeksu Cywilnego, wówczas pracownik nie podlega ochronie z tytułu prawa pracy, nie świadczy on bowiem takie stosunku, jednak pracodawca nie ma również prawa wymagać od pracownika postawy właściwej dla stosunku wynikającego z umowy o pracę.