Prawo polskie i prawo Unii Europejskiej

Zastanawiając się nad regulacjami prawnymi dotyczącymi prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce należy wziąć nie tylko polskie akty prawa, ale również akty wydawane przez Unię Europejską, które również odnoszą się do prowadzenia działalności przez polskich przedsiębiorców.

Wśród aktów normatywnych, które regulują stosunki gospodarcze w Polsce należy przede wszystkim wymienić:

Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej jest to podstawowy akt prawa regulujący prowadzenie firmy w Polsce. W nim znaleźć można definicję działalności gospodarczej. Określa również zasady prowadzenia działalności gospodarczej, mówi o obowiązkach i prawach organów administracyjnych oraz samorządów terytorialnych odnośnie prowadzenia działalności gospodarczej.

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. O swobodzie działalności gospodarczej – jest to ustawa mówiąca o podstawowych swobodach w działalności gospodarczej, dokument ten reguluje zakładanie, prowadzenie i zakończenie działalności gospodarczej w Polsce, a także definiuje obowiązki organów administracyjnych w tym względzie.

Ustawa z dnia 12 października 1994 r. O ochronie obrotu gospodarczego – ta ustawa zapobiega między innymi wprowadzaniu do legalnego obrotu dóbr i pieniędzy pochodzących z nielegalnych źródeł. W tej ustawie mówi się również o karach dla osób wręczających łapówki, niedopuszczających do sprawiedliwych przetargów publicznych oraz celowo uszkadzających mienie, by nie zwrócić długu przedsiębiorstwu – wierzycielowi.

Ustawa z dnia 12 czerwca 2003 r. O terminach zapłaty w transakcjach handlowych, w tej ustawie określono prawa wierzycieli oraz obowiązki dłużników wynikające z terminów płatności transakcji handlowych. Ustawa reguluje zasady naliczania odsetek od zapłaty oraz postępowanie w razie jej nieotrzymania przez przedsiębiorstwo.

Ustawę z dnia 14 lutego 2003 r. O udostępnianiu informacji gospodarczych, jest to ustawa, która określa zasady udostępniania przez przedsiębiorstwo informacji o wiarygodności płatniczej tak firm, jak i osób prywatnych. W dużej mierze odnosi się ona do udostępniania informacji o zaległościach płatniczych osobom trzecim, a więc reguluje tym samym możliwość ściągnięcia długu za pośrednictwem przekazania ich firmom windykacyjnym lub do biura informacji gospodarczej.

Ustawa z 26 lipca 2006 r. Kodeks spółek handlowych. W tym dokumencie można odnaleźć zasady zakładania, funkcjonowania, organizacji, podziału, przekształcenia i rozwiązywania, a także prawa i obowiązki spółek prawa handlowego, a więc spółek kapitałowych i osobowych.

Mówiąc o aktach Unii Europejskiej, które mają niemałe znacznie dla funkcjonowania przedsiębiorstw w Polsce należy przede wszystkim wymienić Artykuł 26 oraz artykuły 28–37 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, na podstawie którego powstał wewnątrzeuropejski rynek, a przepływ usługi i towarów nie podlega cłom, jest on bowiem swobodny, tak jakby transakcje odbywały się w ramach tego samego kraju. Ten dokument znacznie ułatwia prowadzenie handlu zagranicznego w krajach Unii Europejskie, ma więc niebagatelne znacznie dla prowadzenia działalności również w Polsce.