Osoby będące w związku małżeńskim bardzo często decydują się na rozstanie. Z pozwem o rozwód może wystąpić każda ze stron. Pozew składany jest do sądu okręgowego, w rejonie, w którym małżonkowie zamieszkują. Czasami problematyczne może być ustalenie miejsca zamieszkania jednego z małżonków, dlatego w takiej sytuacji wniosek składa się w miejscu zamieszkania powoda.

Kiedy można ubiegać się o rozwód?

Zgodnie z przepisami obowiązującymi w naszym kraju warunkiem niezbędnym to dopuszczenia o rozwód, jest wystąpienie trwałego rozkładu pożycia pomiędzy małżonkami. To niezwykle ważne, ponieważ jeżeli takie zjawisko nie zaistnieje, to sąd nie ma obowiązku orzekać o rozwodzie, nawet jeżeli małżonkowie tego chcą.

Martyna, adwokat: „Prawo nakazuje wystąpienia trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego, aby możliwe było orzeczenie o rozwodzie. Niektórzy uważają, że wystarczy, że jedna ze stron w związku zdradza, jest alkoholikiem, lub stosuje przemoc domową. Sąd w podobnych sytuacjach oczywiście bada dokładnie sprawę, ale przede wszystkim bierze pod uwagę właśnie pożycie małżeńskie. Kiedy możemy powiedzieć, że doszło do całkowitego rozkładu pożycia? W momencie kiedy zerwaniu uległy wszelkie więzy między małżonkami, przede wszystkim duchowe, fizyczne, a także materialne. Najłatwiej jest oczywiście stwierdzić coś takiego jeżeli jeden z małżonków mieszka z nowym partnerem. Sąd podczas badania trwałości rozkłady ocenia, czy zgodnie z wszelkim doświadczeniem życiowym można oczekiwać, że małżonkowie podejmą wspólne pożycie”.

Sytuacje kiedy są nie udziela rozwodu

a) Sąd nie orzeknie o rozwodzie jeżeli miałoby to spowodować ucierpienie osób małoletnich będących pod opiekom małżonków. Rozwód może powodować pogorszenie się warunków materialnych, w jakich dzieci są wychowywane, a to jest zjawiskiem niekorzystnym. Bierze się także pod uwagę zmiany jakie mogą zajść w psychice dziecka.

b)Jeżeli rozwodu żąda jedna ze stron, wyłącznie z winy rozkładu pożycia, a drugi małżonek w żaden sposób nie wyrazi na to zgody, to rozwód również nie będzie zasądzony.

c) Sąd nie zasądzi rozwody jeżeli orzeczenie byłoby sprzeczne z zasadami tak zwanego współżycia społecznego. Między innymi, gdy jednak ze stron jest chora i nie ma kto się nią opiekować.

Posiedzenie pojednawcze

Dawniej obowiązkowe było tak zwane posiedzenie pojednawcze, obecnie nie ma już takiego wymogu jeżeli chodzi o rozprawę rozwodową. Zamiast tego małżonkowie mogą zostać skierowani do mediacji, ale tylko w sytuacji, gdy jest jakakolwiek szansa na utrzymanie małżeństwa. Pomoc w trakcie sprawy rozwodowej znajdziemy wchodząc w link- porady prawne katowice.

Informacje zawarte w orzeczeniu rozwodowym

Orzeczenie rozwodowe musi posiadać między innymi opis całokształtu ustalonych kwestii. Chodzi między innymi o wyjaśnienie, czy winę za rozkład pożycia ponosi małżeństwo. Kolejną sprawą jest informacja o tym kto ma władze rodzicielskie nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga rodziców. Sąd musi podać w jaki sposób rodzice będą dzielić kontakty z dzieckiem. Oczywiście można uwzględnić porozumienie rodziców jakie zawarli w tej kwestii. Najważniejsze jest jednak działania zgodne z dobrem dziecka. W orzeczeniu podaje się także wysokość kosztów związanych z utrzymaniem dziecka, sposób korzystania z mieszkania, a także podział wspólnego majątku. Po wydaniu wyroku małżonkowie stają się osobami wolnego stanu i mogą zawierać inne związku małżeńskie, ponadto między dotychczasowymi małżonkami ustaje wspólnota majątkowa.